اطلاعیه
دريافت 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده

قابل توجه كليه مجريان گاز :

احتراماً : با توجه به دستورالعمل صادره از سوي اداره كل امور مالياتي استان مبني بر رورت دريافت 5 درصد ماليات بر ارزش افزوده ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند كه كليه حق الزحمه هاي نظارت گاز مشمول ماليات مذكور گرديده و از تاريخ 2/2/1391 كليه حق الزحمه هاي نظارت بر اساس آن محاسبه مي گردد.