اطلاعیه
قابل توجه مهندسين ناظر و مجريان محترم

آخرين مهلت ثبت و تحويل پرونده

بدينوسيله به اطلاع مي رساند با توجه به پايان سال و انتقال سازمان به ساختمان جديد، آخرين مهلت ثبت و تحويل پرونده هاي گاز تا تاريخ 24/12/1390 مي باشد.