اطلاعیه
ابلاغ مصوبه جديد هيئت اجرايي گاز - 1390/10/13

قابل توجه مهندسين ناظر و مجريان محترم لوله كشي گاز


 احتراماً، باتوجه به راه اندازي سامانه دفتر كنترل و نظارت گاز و تغييرات بوجودآمده درگردش كار پرونده هاي نظارت گاز و براساس مصوبه مورخ 28/9/1390 هيئت اجرائي گاز سازمان مقرر گرديد در زمان بازديد اوليه (جلسه اول) موارد ذيل توسط مهندسين و مجريان محترم گاز رعايت گردد:
1-    مهندسين ناظر گاز موظف به ارائه دو برگ اطلاعات كامپيوتري پرونده مي باشد كه پس از تكميل بخش شروع به كار آن يك نسخه بعنوان مجوز شروع عمليات لوله كشي گازتحويل مجري و يك نسخه به عنوان سابقه نزد مهندس ناظر مي پيش ماند
2-    مجريان گاز موظف به ارائه ًدو نسخه پيش نقشه لوله كشي گاز جهت كنترل مسير و طراحي و يك نسخه خلاصه برگ گزارش پرونده نظارت مي باشد. لازم است در جلسه اول مجري توضيحات شفاهي و كتبي مهندس ناظر را در حضور ترجيحاً مالك دريافت و اعمال نمايد .تغييرات لازم در هر دو نسخه اعمال و امضاء و يكي از نسخ تحويل مجري يا مالك جهت اجرا گردد. لذا مقتضي است جهت جلوگيري از مشكلات بعدي اهتمام لازم در خصوص رعايت موارد فوق الذ كر بعمل آيد.