اطلاعیه
محل نصب كنتور در آپارتمانها

پيرو درخواست برخي از سازمان هاي نظام مهندسي استان ها در خصوص چگونگي نصب كنتور مستقل گاز در واحد هاي آپارتماني از جمله ساخت و سازهاي طرح مسكن مهر، بدينوسيله ضمن يادآوري و توجه به رعايت كامل مفاد بند 17-4-2-3 مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان به آگاهي مي رساند، حسب قسمت " ب " از بند 17-4-2-3 مبحث مذكور، " كنتور بايد در جايي نصب شود كه در معرض جريان هوا باشد، در صورت وجود جريان هواي دائمي، كنتورهاي مستقل آپارتمان ها را مي توان در پاگرد پله ها نصب نمود."

ملاحظه و رعايت ساير قسمت هاي بند مذكور و ساير مفاد مرتبط با اين موضوع از مبحث ياد شده الزامي است.