اطلاعیه
مدارك مورد نياز در هنگام بازديد

قابل توجه مهندسين محترم ناظر گاز

با سلام

بدينوسيله به اطلاع كليه همكاران محترم ناظر حوزه نظارت گاز مي رساند نظر به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات پرونده هاي گاز از تاريخ 1/9/1390 و با توجه به اينكه پرونده هاي گار در هنگام بازديد اوليه توسط مجريان به مهندسين تحويل مي گردد، به همراه داشتن مدارك و رعايت موارد زير توسط ناظرين محترم و مجريان گاز الزامي مي باشد.

1- مهندسين ناظر :

                            يك نسخه برگ اطلاعات پرونده كه در ذيل آن دستور شروع بكار مي باشد

2- مجريان گاز :

                            يك نسخه برگ پيش نقشه

                            يك نسخه برگ گزارش پرونده نظارت


                                                                                                                                                           مديريت كنترل و نظارت گاز