اطلاعیه
بروز رساني پرونده هاي تاريخ گذشته

بند 6 صورت جلسه مورخ 12/7/1390 هئيت اجرايي در خصوص بروز رساني پرونده هاي تاريخ گذشته
در خصوص پرونده هاي تاييد شده كه بيش از شش ماه از تاييد آنها گذشته و توسط مالك كنتور اقدام نشده است بايد توسط مجري تست مجدد و پس از بازديد مهندسين ناظر مجدداً تاييد گردد. در صورت مطابقت نقشه با كار اجرا شده و بلامانع بودن تاييد آن ، حق الزحمه معادل بازديد مجدد توسط مالك به سازمان پرداخت گردد. در صورت اشكال در سيستم بايد هزينه كامل پرونده پرداخت شود. بديهي است وجوه مزبور بايد به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد واريز گردد.