اطلاعیه
پرداخت يارانه توسط سازمان جهت پرونده هاي مسكن مهر

بند 1 صورتجلسه مورخ 17/7/1390 هيئت مديره محترم سازمان در خصوص يارانه مسكن مهر
در رابطه با كاهش تعرفه نظارت گاز مهندسين براي مسكن مهر مقرر گرديد از تاريخ 17/7/1390 الي پايان سال 1390 به ازاي هر واحد مسكن مهر مبلغ بيست هزار ريال به مهندسين ناظر پرداخت گردد.