اطلاعیه
صورتجلسه في مابين شركت گاز و دفتر كنترل و نظارت گاز سازمان

صورتجلسه في مابين شركت گاز استان يزد و دفتر نظارت و كنترل گاز سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد مورخ 2/9/1390

موضوع 1:

وضعيت چگونگي و تعيين تكليف در خصوص محل نصب كنتورهاي واحد هاي آپارتماني موضوع بند 3-2-4-17 مبحث 17

تصميم اخذ شده :

پس از بحث و تبادل نظرهاي صورت گرفته مقرر گرديد از تاريخ صورتجلسه تا اطلاع ثانوي نصب كنتور در آپارتمان ها به شرح زير اعمال گردد:

الف) تا حد امكان كنتور به صورت كنتور مشترك (تك كنتوره جهت واحد هاي هر بلوك) تعيين گردد.

ب) در صورت درخواست مالك يا نماينده قانوني وي جهت نصب كنتور هاي مجزا واحد ها مي بايست كنتورها به صورت تجمعي در اتاق كنتور و با تامين تمام شرايط مندرج در بند 17-4-2-3 مبحث 17 در محل ورودي بلوك نصب گردد.

 موضوع 2 :

بررسي مشكلات فرم و روند تغيير سيستم مشتركين

تصميم اخذ شده :

الف) به جهت تسهيل در امور و كوتاه شدن زمان صدور تائيديه تغيير سيستم سازمان نظام مهندسي متعهد گرديد پس از تكميل پرونده ظرف مدت حداقل زمان ممكن (72 ساعت) نسبت به بازرسي و صدور تائيديه اقدام نمايد

ب) شركت گاز استان بسبت به معرفي نمايندگان خود در هر ناحيه جهت قطع گاز مشترك در فرم هاي تغيير سيستم به همراه مهر مربوطه اقدام نمايد.

 

پیوست