اطلاعیه
مصوبه هيأت اجرايي جهت نحوه ارتباط مجريان با مهندسين ناظر

مصوبه هيأت اجرايي:

مجريان محترم : از آنجا كه يكي از موارد مهم در تسريع، تسهيل و دقت در امر نظارت گاز اطلاع رساني بموقع به مهندس ناظر است، به منظور تسهيل و نظم لازم در نحوه اطلاع رساني از وضعيت پرونده ها مقتضي است:

1- تنها از متن زير براي ارسال پيام كوتاه استفاده شود (به متنهاي ديگر پاسخ داده نمي شود)

« مهندس ناظر محترم لطفا تاريخ و زمان جهت بازديد پرونده ذيل را اعلام فرمايند»

...................محل درج پرونده

...................مرحله بازديد

2- در صورتيكه 3 روز پياپي پاسخي از مهندس ناظر دريافت نكرديد بلافاصله مراتب را كتبا به سازمان با مستندات مربوطه و در فرم مخصوص اعلام فرمايند.

3- تنها مديرعامل و يا مباشرين شركتها كه داراي كارت مباشرت مي باشند مي توانند نسبت به ارسال پيام كوتاه اقدام نمايند. (مالك و جوشكار مجاز به تماس نيستند)