اطلاعیه
اطلاعیه جلسه ناظرین گاز سه شنبه 15-12-91

نظر به برگزاری جلسه ناظرین گاز در اسفند ماه سال 91 و جهت تهیه دستور كار جلسه مذكور مقتضی است نظرات و پیشنهدات خود را بصورت مكتوب یا پست الكترونیكی farshid@yazdnezam.ir حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 91/12/15 به دفتر كنترل و نظارت گاز سازمان اعلام نمایید. زمان و مكان جلسه متعاقباً اعلام می گردد.

 

پیوست