اطلاعیه
رعايت مقررات ملي ساختمان به منظور كاهش مخاطرات ناشي از عدم رعايت مقررات

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، به پيوست تصوير نامه شماره 3/110215/س مورخ 2/10/1391 معاون محترم هماهنگي امور عمراني وزارت كشور و رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در خصوص اجراي مطلوب تر رعايت مقررات ساختمان به منظور كاهش مخاطرات ناشي از عدم رعايت مقررات مذكور و جلوگيري از حوادث ارسال مي گردد.معاونين محترم امور عمراني استانداريهاي سراسر كشور

با سلام و احترام

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

در راستاي اجراي مطلوب تر رعايت مقررات ملي ساختمان و به منظور كاهش مخاطرات عدم رعايت مقررات مذكور و جلوگيري از حوادث ناگوار از جمله مرگ هموطنان به علت خفگي ناشي از مسموميت با گاز منواكسيدكربن در فصول سرد سال و رعايت و تعميم ضوابط ايمني و گودبرداري هاي اصولي. وفق مباحث ابلاغ شده، شهرداريها مكلفند؛

1-      به موجب حكم "بند الف ماده 168 از فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه " درپروانه هاي ساختماني عبارت:"رعايت مقررات ملي ساختمان الزامي و عدم رعايت آن مانع از صدور پايان كار است" را درج نمايند.

2-      از صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده كه مقررات ملي ساختمان را رعايت ننموده اند، خودداري نمايند.

3-      با رعايت ضوابط ايمني در هنگام گودبرداري هاي پروژه ها و همچنين برانجام گودبرداري اصولي تاكيد و نظارت نمايند.

4-      نسبت به تصريح مجدد بر رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني مبادرت نموده و با متخلفين وفق ضوابط برخورد نمايند.

5-      در راستاي ايمني و نحوه مناسب و مطلوب استفاده از وسايل گازسوز علي الخصوص گرمايشي و تامين تهويه مناسب، با همكاري شركت گاز استان، نسبت به فرهنگ سازي و آموزش و آگاهي رساني به شهروندان از طرق مختلف اقدام نمايند.

لذا دستور فرماييد ضمن ابلاغ به شهرداريهاي تابعه و نظارت عاليه آن حوزه و اعلام موارد همكاري به شركت گاز استان در خصوص آگاهي رساني به شهروندان و نظارت دقيق تر بر واحدهاي احداثي كه داراي تجهيزات گرمايشي گازسوز مي باشند، نسبت به ارسال گزارش اقدامات آتي به حوزه معاونت امور شهرداريهاي اين سازمان، اقدام مقتضي را بعمل آورند.

حميدرضا ارشاد منش

معاون هماهنگي امور عمراني

و رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

 

پیوست