اطلاعیه
مهلت تحويل فرم تغيير سيستم و پرونده هاي سفارشي

به اطلاع كليه مجريان و مهندسين محترم گاز مي رساند با توجه به توزيع اتوماتيك پرونده ها مهلت تحويل فرم پرونده هاي تغيير سيستم و پرونده هاي سفارشي (سهميه ماهيانه مهندس ناظر) فقط تا ساعت 12 روز بعد از ثبت پرونده مي باشد. بديهي است پس از زمان مذكور و توزيع پرونده ها به هيچ عنوان تحويل موارد فوق الذر و بالطبع تعويض ناظر پرونده امكان پذير نمي باشد.