اطلاعیه
نظر اداره كل راه و شهرسازي در خصوص نصب،قطر دودكش و ميزان مصرف آب گرم كن هاي مخزن دار 50 ليتري

جهت مشاهده نامه فايل پيوست را دانلود نماييد