تعداد پرونده های ثبت شده در سال جاری و سال گذشته به تفکیک شهرستان